Loading ....
Przedszkole nr 122 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 122 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Solec 37
00-438 Warszawa
tel/fax: (22) 628 48 38
e-mail: p122@edu.um.warszawa.pl

  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie aktualną z instrukcją kancelaryjno – archiwalną.

  2. Przedszkole jest jednostką budżetową dzielnicy, która swoje wydatki pokrywa z budżetu m.st. Warszawy.

  3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

  4. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na „Rachunku pomocniczym . Gospodarowanie tymi funduszami określają odrębne przepisy.

  1. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest roczny plan finansowy i plan dochodów własnych, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki wraz z radą pedagogiczną.

  1. Plan finansowy zatwierdza Rada Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

  2. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo z zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec Rady Dzielnicy.

  3. Obsługa finansowo – księgowa przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

  4. Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem przedszkola a dyrektorem DBFOŚ.

Pokaż informacje o artykule