Loading ....
Przedszkole nr 122 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 122 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Solec 37
00-438 Warszawa
tel/fax: (22) 628 48 38
e-mail: p122@edu.um.warszawa.pl

 

1.Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola - statut przedszkola.

W przedszkolu zatrudnia się:

 • dyrektora,

 • 10 nauczycielek pedagogiki przedszkolnej,

 • za zgodą organu prowadzącego: nauczyciela logopedę (11/25 godz. tyg.)

 • kierownika gospodarczego

 • sekretarkę

 • 2 pomoc nauczyciela,

 • 4 woźne,

 • kucharkę,

 •  pomoc kucharki,

 • pracownik ds. ciężkich

 • pracownik gospodarczy

 • szatniarz

Od 01.07.2009r. w przedszkolu jest monitoring.


1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, w tym  zadań   związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa  dzieciom w czasie zajęć  organizowanych przez przedszkole.

1.1. Naczelnym zadaniem każdego pracownika jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa powierzonym opiece wychowankom. W związku z powyższym każdego pracownika zatrudnionego w przedszkolu winna cechować umiejętność przewidywania, zapobiegania, wyobraźnia oraz świadoma odpowiedzialność;

1.2. Każdy pracownik na swoim odcinku pracy dokonuje systematycznie przeglądu  wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci pod kątem bezpieczeństwa (meble, sprzęt do zabaw, urządzenia, oświetlenie, rośliny doniczkowe, elementy dekoracyjne itp.) ;

1.3. przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników Przedszkola od następstw NNW;.

1.4. w Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, wyjątkiem jest  zagrożenie życia dziecka;

1.5. w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się  o tym rodziców lub opiekunów. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z   przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną;

1.6. w przedszkolu żaden z pracowników nie może podawać dzieciom żadnych leków. W uzasadnionych przypadkach: nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka, zagrożenia życia przedszkole wzywa karetkę  pogotowia i  powiadamia niezwłocznie rodziców. 


2. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej np.  lekarzowi z karetki  pogotowia i do czasu pojawienia się    rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub  dyrektora, którzy towarzyszą  dziecku;

2.1. nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o  wypadku, jakiemu uległ  przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i  natychmiast wezwać pomoc  lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora    przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów  dziecka i zabezpieczyć miejsce  wypadku;

2.2. w przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie  przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego;

2.3. każdy z pracowników przedszkola ma obowiązek reagowania na wszystkie  sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci


3. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.

3.1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

3.2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci , ich zdolności, zainteresowań, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

3.3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

3.4. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

3.5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne (szczegóły określone są odrębnymi przepisami),

3.6. Nauczyciel w każdej grupie wiekowej prowadzi obserwację wychowanków, która  ma na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy od nauczycieli prowadzących oddział. Nauczyciel ma prawo korzystać z gotowych kart obserwacji dziecka.

3.7. Nauczyciel w grupie 5 – latków prowadzi diagnozę dzieci na podstawie wybranej ( dopuszczonej do realizacji przez władze oświatowe) Skali Gotowości Szkolnej. Do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego nauczyciel przygotowuje informację o gotowości szkolnej diagnozowanego dziecka.

3.8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady  pedagogicznej.

3.9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

3.10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczo – edukacyjnych.


4. Każdemu pracownikowi obsługi i administracji powierza się określony   zakres obowiązków.

 

 

5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu nr 122 zobowiązani są do stwarzania dzieciom miłej , serdecznej atmosfery i odpowiedzialni są za wizerunek placówki . Właściwą postawę pracowników przedszkola wyznaczają:

Zasada praworządności 

Pracownik przedszkola wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny. Podejmowane rozstrzygnięcia opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,

Zasada uczciwości i rzetelności 

Pracownik przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich uczniów i ich rodziców, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności.

W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych oraz korupcji, a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności.

Zasada jawności 

Pracownik przedszkola, zwłaszcza gospodarujący środkami publicznymi, dokonuje czynności w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.

 Zasada profesjonalizmu 

Pracownik przedszkola wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Zasada neutralności 

Pracownik przedszkola nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem.

Zasada współodpowiedzialności za działania 

Pracownik przedszkola nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. Udziela rzetelnych informacji, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności przedszkola. 

Zasada równego traktowania 

Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik Przedszkola nr 122 zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji traktowane są w porównywalny sposób. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i  nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry,  pochodzenie etniczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

 

 

Pokaż informacje o artykule