Loading ....
Przedszkole nr 122 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 122 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Solec 37
00-438 Warszawa
tel/fax: (22) 628 48 38
e-mail: p122@edu.um.warszawa.pl

 

Do zadań nauczycieli przedszkola należy w szczególności zapewnienie  bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola poprzez m.in.:

 

1. Włączenie w tematykę zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola, zdiagnozowanie powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów,

2. Wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom.

3. Informowanie na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci oraz przejawach demoralizacji dzieci,

4. zawiadamianie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego

5. reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty. 

6.Gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia dziecka należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka. Jeżeli rodzic nie zjawia się, z dzieckiem do szpitala  jedzie nauczyciel lub wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik i czeka do momentu pojawienia się rodzica. Dziecka nie można zostawić samego.

 

 

Statut przedszkola szczegółowo określa zadania nauczycieli związane z planowaniem pracy, obserwacją i diagnozowaniem wychowanków, współpracą z rodzicami i   specjalistami.

1. Szczegółowy zakres współpracy nauczycieli z rodzicami określony jest w planie pracy przedszkola, przy czym nauczyciel zobowiązany jest do:

1.1.  zapoznania rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania   przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

1.2. dzielenia się z rodzicami informacjami dotyczącymi dziecka, jego rozwoju i zachowania,

1.3. organizowania i uczestniczenia w zajęciach i spotkaniach przeznaczonych dla rodziców

2. Sposób planowania i prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi uwzględniony jest w rocznym planie pracy przedszkola.

3. Nauczyciel zobowiązany jest do:

3.1. opracowania comiesięcznych planów pracy, rozpisanych na plany dnia ( dokumentacja w  dzienniku zajęć grupy.), które realizuje :

  • w zajęciach z całą grupą

  •  z małymi zespołami

  • indywidualnie z poszczególnym dzieckiem,

3.2. planowania  pracy o charakterze otwartym z uwzględnieniem propozycji dzieci,

3.3. współpracy z nauczycielkami z innych oddziałów w zakresie wymiany doświadczeń zawodowych, 

3.4. uczestnictwa w zajęciach otwartych i spotkaniach koleżeńskich doskonalących warsztat pracy,

3.5. wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola,

Ponadto nauczyciel obowiązany jest:

3.6. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i  opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom   w czasie  zajęć  organizowanych przez Przedszkole,

3.7. wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

3.8. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

3.9. kształcić i wychowywać  dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

3.10. dbać o kształtowanie u dzieci  postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i    światopoglądów,

4. Nauczyciel troszczy się o bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych   w przedszkolu poprzez:

4.1. uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego  pobytu dzieci na terenie przedszkola, powodów, dla których część dzieci nie  do  końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów,

4.2. wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która – w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i   przyjaznego innym dzieciom,

4.3. informowanie na bieżąco policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstw, stanowiących zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci oraz przejawach  demoralizacji dzieci,

4.4. zawiadamianie  policji lub sądu o okolicznościach świadczących  o  demoralizacji  nieletniego, 

4.5. reagowanie  na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez   dzieci  zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję,  używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne  gesty,

4.6. dbanie o warsztat pracy oraz troszczenie się  o estetykę pomieszczeń,

4.7. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym ,  kulturalnym  lub rekreacyjno-sportowym, 

4.8. branie  czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej, realizowanie  jej  postanowień i  uchwał,

4.9. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 

4.10. realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

4.11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom o których mowa w art.6 ustawy- Karta  Nauczyciela.

6. Nauczyciel w każdej grupie wiekowej prowadzi obserwację wychowanków, która  ma na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy  od nauczycieli prowadzących oddział. Nauczyciel ma prawo korzystać z gotowych kart obserwacji dziecka.

7. Nauczyciel w grupie 5 – latków prowadzi diagnozę dzieci na podstawie wybranej ( dopuszczonej do realizacji przez władze oświatowe) Skali Gotowości Szkolnej. Do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego nauczyciel przygotowuje informację o gotowości szkolnej diagnozowanego dziecka.

8. W przedszkolu pracuje logopeda i psycholog, który jest oddelegowany z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


W zależności od potrzeb organizowane są różnorodne formy kontaktowania się rodziców z przedszkolem. Przybierać mogą formy:

  • uczestnictwa w zebraniach grupowych,

  • uzyskiwanie informacji o dziecku każdorazowo na życzenie rodzica,

  • uczestniczenie we wszystkich imprezach odbywających się na terenie placówki,

  • kontaktowania się ze specjalistami ( psycholog, logopeda ), każdorazowo na życzenie rodzica

  • wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

 

 

 

Pokaż informacje o artykule