Loading ....
Przedszkole nr 122 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 122 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Solec 37
00-438 Warszawa
tel/fax: (22) 628 48 38
e-mail: p122@edu.um.warszawa.pl

 

1. Kierownik gospodarczy przedszkola zobowiązany jest do:

 • prowadzenia gospodarki  finansowej , materiałowej i żywieniowej przedszkola,

 • przechowywania środków pieniężnych, znaków wartościowych i druków ścisłego zarachowania w sposób zabezpieczający ich należytą ochronę,

 • sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i wyposażenia przedszkola, dbania o  utrzymanie ich używalności (naprawy i konserwacje) oraz uczestniczenia w   opracowywaniu rocznych planów finansowych i rzeczowych placówki,

 • prowadzenie całości spraw związanych z żywieniem dzieci i personelu,

 • pobieranie zaliczek i rozliczenia ich w odpowiednim terminie.  

 • przestrzeganie przepisów bhp ,  ppoż.  i regulaminu pracy

 •  wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji  pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków kierownika gospodarczego  znajduje się w teczce akt osobowych.


2. Do zadań pomocy nauczyciela należy :

 • pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

 • współpraca z nauczycielką w czasie prowadzenia zajęć,

 • utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,

 • przestrzeganie zasad bhp, ppoż. i regulaminu pracy,

 • wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego  wynikających z organizacji pracy .

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczycielki znajduje się w teczce akt osobowych.


3. Kucharka obowiązana jest:

 • przygotować punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

 • przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach      

 • żywieniowych oraz dbać o racjonalne użytkowanie produktów,

 • prowadzić magazyn żywieniowy podręczny,

 • utrzymać w stanie używalności powierzony sprzęt i dbać o czystość  

 • pomieszczeń kuchennych,

 • przestrzegać przepisy bhp , ppoż. , i regulaminu pracy,

 • wykonywać dodatkowe  czynności polecone  przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków kucharki znajduje się w teczce akt osobowych.


4. Do zadań pomocy kucharki należy:

 • pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków,

 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń,

 • dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,

 • dbać o estetyczny wygląd własny.

 • przestrzegać przepisy bhp , ppoż. , i regulaminu pracy,

 • wykonywać dodatkowe  czynności polecone  przez dyrektora przedszkola i kierownika  gospodarczego  wynikających z organizacji pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków pomocy kucharki znajduje się w teczce akt osobowych.


5. Woźna zobowiązana jest:

 • utrzymać w czystości pomieszczenia powierzone jej opiece,

 • utrzymać w stanie czystości i używalności powierzony sprzęt gospodarczy, meble, naczynia oraz odzież,

 • wykonywać drobne naprawy sprzętu,

 • myć naczynia po posiłkach zgodnie z zaleceniami SANEPID – u ,

 • estetycznie podawać posiłki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP,

 • wykonywać prace pomocnicze przy obsłudze dzieci,

 • dbać o estetyczny wygląd własny.

 • przestrzegać przepisy bhp , ppoż. , i regulaminu pracy,

 • wykonywać dodatkowe  czynności polecone  przez dyrektora przedszkola i kierownika  gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków woźnej  znajduje się w teczce akt osobowych.


6. Pracownik do prac ciężkich obowiązany jest:

 • strzec mienia przedszkola,

 • dokonywać napraw sprzętu i konserwacji urządzeń,

 • dostarczać do przedszkola zakupione produkty,

 • utrzymywać czystość na terenie przedszkola i dbać o ogród,

 • dbać o estetyczny wygląd własny.

 • przestrzegać przepisy bhp , ppoż. , i regulaminu pracy,

 • wykonywać dodatkowe  czynności polecone  przez dyrektora przedszkola i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków  znajduje się w teczce akt osobowych.


7. Do obowiązków sekretarki należy:

 • przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji.

 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji przedszkolaków.

 • prowadzenie dokumentacji przedszkola.

 • pisanie urzędowych pism i innych materiałów związanych z działalnością  placówki.

 • obsługa poczty elektronicznej i kserokopiarki (na użytek kancelarii).

 • rejestrowanie zwolnień lekarskich nauczycieli oraz pracowników AO.

 • wykonywanie innych poleceń Dyrekcji wynikających z bieżącychpotrzeb i organizacji pracy.

 • Szczegółowy zakres obowiązków kierownika gospodarczego  znajduje się w teczce akt osobowych.


8.  Zakres obowiązków pracownika gospodarczego:

 • dbanie o utrzymanie ładu i porządku w budynku i terenie należącym do przedszkola.

 • opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu oraz nad urządzeniami instalacyjnymi

 • drobne naprawy sprzętu, wyposażenia pomieszczeń.

 • po zakończeniu zajęć sprawdzenie zamknięć drzwi, okien w pomieszczeniach, w budynku, sprawdzenie kurków wodociągowych, wygaszenie świateł.

 • sprzątanie i utrzymanie w czystości chodników, trawników,  kwietników i otoczenia budynku, koszenie trawy, kopanie trawnika, sadzenie kwiatów.

 • dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.

Szczegółowy zakres obowiązków  znajduje się w teczce akt osobowych.

 

 

Pokaż informacje o artykule