Loading ....
Przedszkole nr 122 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 122 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Solec 37
00-438 Warszawa
tel/fax: (22) 628 48 38
e-mail: p122@edu.um.warszawa.pl

Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

 1. dają każdemu  możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach  swoich kompetencji określonych w Regulaminie działania, zgodnych z Ustawą o systemie oświaty,

 2. zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,

 3. w sprawach spornych decyzje podejmowane  są większością głosów.

 4. Nauczyciele utrzymują systematyczny kontakt z rodzicami, wzajemnie udzielając sobie rzetelnych informacji o postępach i rozwoju dziecka.

 5. Zebrania ogólne z rodzicami oraz nauczycielkami organizowane są 2 – 3 razy w roku na prośbę zainteresowanych stron.

 6. Zebrania rady pedagogicznej i rady rodziców organizowane są zgodnie z regulaminem działania powyższych organów.

 7. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

 8. Rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki ma możliwość wyrażania opinii na temat oceny pracy nauczyciela w oddziale dziecięcym.

 9. Rodzice mają prawo być informowani o  zadaniach wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale.

 10. Rodzice mają prawo do znajomości i akceptacji tego, co dzieje się w placówce.

W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców organem rozstrzygającym jest dyrektor przedszkola , który powinien dążyć do polubownego załatwiania  sporów w toku :

 1. indywidualnych rozmów.

 2. nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek   dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku

 3. nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek  dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny- w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub też  może powołać komisję rozjemczą składającą   się z :

 • przedstawiciela organu prowadzącego,

 • przedstawiciela organu nadzorującego,

 • przedstawiciela rodziców spoza rady,

 • przedstawiciela rady pedagogicznej.

4. od rozstrzygnięcia przez dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego,

5. spór między dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym. 

Pokaż informacje o artykule